Obchodní podmínky

NÁKUPNÍ ŘAD internetového obchodu www.elenliving.cz, www.detske-stany.cz

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.elenliving.cz, www.detske–stany.cz

2. SMLUVNÍ STRANY

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.elenliving.cz, www.detske-stany.cz je společnost Elen Living s.r.o., se sídlem Jarná 3, 080 06 Prešov, Slovensko IČ: 47 811 595, e-mail: info@elenliving.sk. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v platném znění.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem a Dodacími podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
 3. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 4. Objednávku je možné stornovat telefonicky na kontaktních telefonních číslech prodávajícího nebo e-mailem zaslaným na info@elenliving.sk.
 5. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob.
 6. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
 9. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu obchodě www.elenliving.cz, www.detske –stany.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 10. Poplatek za dopravu je specifikován v dodacích podmínkách. Balné je již započítané v ceně výrobku. Pojištění zboží proti poškození dopravcem při dopravě od dodavatele k zákazníkovi, je podávajícím zajištěno.
 11. Při převzetí zboží kupující obdrží fakturu, která je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobcem.

4. CENA ZBOŽÍ

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při telefonickém potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednané zboží hradí kupující:

a) Hotově
Kupující může platit v hotovosti jenom u vybraných produktů, které se zobrazí na e-shopu a bude nabídnuta možnost způsobu platby Hotově. Následně Vám bude zaslán e-mail s adresou k vyzvednutí.

b) Dobírka - při převzetí zboží
Do doby zaplacení zboží je zboží majetkem prodávajícího. V případě objednávky nadstandardních rozměrů nebo objednávky v hodnotě nad 10.000,- Kč s DPH může prodávající požadovat zaplacení zálohy ve výši 50% z hodnoty objednávky. Takto zaplacená záloha bude započtena na celkovou kupní cenu.

c) Kartou Online
Pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu, můžete ji využít k úhradě zboží on-line. Na konci objednávky jen zadáte své dvanáctimístné číslo karty a CVC/CVV kód. Přenos informací je šifrovaný a naprosto bezpečný. Více informací najdete zde.

d) PayPal
Po volbě této položky dojde k přesměrování na stránky PayPal, kde zadáte svůj mail, heslo k účtu a potvrdíte částku. Platba proběhne v řádu sekund. Prodejce navíc od PayPalu získá vaši adresu, kterou tak nemusíte opět vyplňovat.

e) FIO Banka - platba převodem
Kupujícímu bude ze strany eshopu zaslána zálohová faktura na proplacení. Poté kupující provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu www.elenliving.cz, www.detske–stany.cz, variabilní symbol platby odpovídá číslu zaslané zálohové faktury. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno kupujícímu na fakturační, resp. dodací adresu uvedenou v objednávce.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Kupující (soukromá osoba, nikoli podnikatel s IČO) má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování,  poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 6 od kupní smlouvy:

 1. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 3. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

7. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, který slouží zároveň i jako záruční list.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 6. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

8. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

9. REKLAMACE

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese: info@elenliving.sk

10. PODMÍNKY PRO NAKUPUJÍCÍ MIMO ÚZEMÍ ČR

V případě, že kupujícím objednané zboží má být doručeno mimo území České republiky, dochází k následující úpravám obchodních podmínek a kupní smlouvy. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem uzavření závazné objednávky. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží, jakmile předá zboží k dispozici kupujícímu k jeho vlastní přepravě v některé ze svých provozoven (skladů) nebo zboží předá k přepravě přepravci. Kupní cenu za zboží uhradí kupující předem převodem na bankovní účet prodávajícího veden v zemi a měně kupujícího. Náklady na přepravu do místa stanoveného kupujícím nese prodávající. Nebezpečí nahodilé ztráty nebo zhoršení zboží, jakož i jakékoliv dodatečně vzniklé náklady, přecházejí z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo předáním zboží přepravci. Nebude-li zboží kupujícím při předání převzato (vyzvednuto), přechází vlastnické právo zpět na prodávajícího poté, co mu bude zboží vráceno.

Prodávající neodpovídá za proclení zboží k dovozu do jiné země nebo za úhradu cel, daní a jiných poplatků souvisejících s dovozem zboží do země určené kupujícím. Kupující je povinen zajistit všechny náležitosti související s dovozem zboží, zejména je povinen splnit všechny oznamovací povinnosti a povinnost uhradit příslušná cla, daně a jiné poplatky, které souvisejí s dovozem zboží, a to v souladu s právním řádem příslušné cílové země.

Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a pro případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky. Aplikace jednotného kupního práva OSN (Dohoda o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží ze dne 11. 4. 1980) je vyloučena.

11. OCHRANA OSOBNÍCH DÁT

Společnost Elen Living s.r.o. (IČO: 47 811 595) se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze společnosti.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce internetového obchodu www.elenliving.cz a www.detske-stany.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tento Nákupní řád nabývá účinnost 22.10.2015. Změny řádu vyhrazeny.