Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD internetového obchodu www.elenliving.cz, www.detske-stany.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.elenliving.cz, www.detske-stany.cz, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Reklamační řád byl vypracován v souladu s Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem 40/1964, Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992, Sb. ve znění příslušných novel. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem.
 2. Ke každému zboží je přikládán dodací list (popř. faktura - daňový doklad), který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem dodacího (přepravního) listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
 3. Pokud kupující zjistí jakýkoli rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo zjistí-li přímo při převzetí poškození zboží, doporučuje prodávající takto dodané zboží od dopravce nepřevzít a o této skutečnosti informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

ZÁRUKA

 1. Pokud není na prodejních dokladech uvedeno jinak, je minimální doba záruky na nové zboží 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace. Nikoli až dnem vyzvednutí zboží kupujícím.) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši, od okamžiku kdy kupující dostane nové zboží.
 2. Je-li závada odstranitelná, bude vada bezplatně odstraněna. V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího.
 3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
  - neodborné montáže, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem,
  - používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně,
  - poškození zboží přírodními živly,
  - poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci,
  - opotřebením po mez stanovenou zákonem.

ZPŮSOB REKLAMACE

 1. Kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího emailem nebo telefonicky. Na základě této komunikace se obě strany dohodnou na způsobu doručení a na adrese, kam je potřebné reklamované zboží doručit.
 2. Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět plnění (nebo jeho reklamovanou část, je-li to účelné - takový případ je nutno předem konzultovat s dodavatelem; dále jen "reklamovaný předmět"). Spotřebitel ve vlastním zájmu na rychlém vybavení reklamace předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění nebo dodací list. Kupující si náklady na přepravu zboží hradí sám. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má kupující nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
 3. V případě uplatnění reklamace si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.
 4. Přesné označení vytýkaných vad, které kupující vůči prodávajícímu uplatňuje, je třeba prodávajícímu sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu prodávajícímu.
 5. Prodávající po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu:
  - uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví prodávající kupujícímu písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy,
  - na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět kupujícímu vrátí,
  - přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví kupující prodávajícímu písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy; o způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí kupující prodávajícího předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).
 6. V případě oprávněných reklamací může prodávající postupovat tímto nadstandardním způsobem:
  - V případě odstranitelných vad přednostně prodávající odstraní závadu výměnou reklamovaného předmětu, případně jeho součásti, za nový předmět (resp. jeho součást) téhož typu. Není-li tento postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění nebo od smlouvy odstoupit.
  - V případě, že nelze vyřešit reklamaci neodstranitelné vady bránící v řádném užívání předmětu plnění postupem podle bodu 1., má kupující právo od smlouvy odstoupit. Prodávající vrátí kupujícímu cenu předmětu plnění. Totéž platí i v případě, že jde o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
  - V případě postupu podle bodu 2. je kupující povinen předat prodávajícímu kompletní předmět plnění, včetně příslušenství a dokumentace, smluvní strany si v tomto případě vrátí vzájemná plnění dle zásad o bezdůvodném obohacení.
 7. O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené reklamace, tak v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).
 8. Reklamovaný předmět vydá prodávající po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí zboží.
 9. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

REKLAMACE POŠKOZENÉ ZÁSILKY PŘEPRAVCEM

 1. Před převzetím zboží od přepravní společnosti si pečlivě překontrolujte stav balíku. V případě nějakého podezření si nechte sepsat ihned na místě „Zápis o škodě".
 2. Zjistíte li závadu později, volejte ihned přepravní společnost, která Vám zboží přivezla a žádejte sepsání Zápisu o škodě dodatečně. Nejpozději však do 24 hodin.
 3. Reklamované zboží spolu se zápisem o škodě nám po telefonické dohodě zašlete neprodleně na předem dohodnutou adresu.

Tento Reklamační řád nabývá účinnost 22.10.2015. Změny řádu vyhrazeny.